Reklama
Nepřihlášený uživatel | Zaregistrovat se
 

Téma:

Věda a technika, mládežiPro lingvisty

Spravují:

Barclay,
Mori

Může vás zajímatReklamaTento klub je určen hlavně pro pranýřování konkrétních překladatelů a nakladatelství za jejich neprofesionální práci. Proto prosím uvádějte u příkladů chybných vydavatelských a nakladatelských počinů název knihy, překladatele, nakladatelství popř. vydání knihy, aby byli čtenáři včas varováni a knihu nemuseli kupovat, protože jde o nejlepší obranu :-)

Pro diskuzi o českých/nečeských obratech a větách je pak ideální klub Čeština

Překládání, jeho dějinám, kritice, teorii i praxi se věnuje měsíčník Plav

"Bílé zuby" od Zadie Smithové, BB Art, překlad Yvette Nováková.
'Pass. Me. The. Fuck. Ing. Buck. Et,' said Crispin, as if the very words were vomit.
"Podej. Mně. Ten. Blábol. Ing. Kozel. A kol.," odsekával Crispin, jako by ta slova byla zvratky.

Není divu, že lidi té moderní literatuře ňák nerozuměj.
(Wittgenstein ... 13.srpen 2007 16:50:33, Nyx)


JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
BTW, zkusme si tedy dát sondu do víceméně náhodného nedávného titulu – le Carrého Malá bubenice, zde již zmíněná (viz vlákno).

TLDR: Možná je to lepší než předchozí autorova překladatelka, ale ne o moc; nejmíň v půli stupnice nedobrosti. (Že odpovědný redaktor Miloš Urban takovou práci nezvládá, víme už dávno; „korektury Marie Černá a Igor Pejchal“).

(A abych se do toho tentokrát zase moc nezabrousil, roztřídím excerpce do kategorií a z každé vezmu jen tři reprezentativní případy – samozřejmě jen z těch úvodních cca 40 stránek, co jsou dostupné na webu. No dobře, tak čtyři; výjimečně pět, ony se ty kategorie překrývají.)

  1. Relativně nejméně závažné, i když nejvíc nápadné, jsou nečesky neobratné až kalkované, případně nesmyslné formulace jako to citované "aspoň", které musejí zarazit každého pozornějšího čtenáře .

(výroba časovacího zařízení pro bombu)
Natáhnete hodinky. Přesvědčíte se, že minutová ručička stále pracuje.
Wind up the watch. Make sure the minute hand is still working.

Přesto jsme stále hledali našeho muže. Očekávali jsme, že shromáždí posily, vyrazí na nás znovu. Neudělal to. Přestal obchodovat.
All the same, we kept looking for our man. We expected him to collect reinforcements, come back at us. He didn't. He ceased trading.
Dotyčný terorista se skrývá v jeskyni, nikoli kšeftě – anglické (cease) trading neznamená jen nákup zboží za účelem dalšího prodeje, ale provozování jakékoli živnosti, praxe a v idiomaticky přeneseném smyslu aktivity vůbec, takže nelze překládat takto otrocky: srovnej české „Zavřel krám“, které by se do neformálního kontextu úplně hodilo.

miniaturní částečky nevybuchlé trhaviny, potvrzené jako standardní ruská plastická, známá Američanům jako C4 a Britům jako PE a Izraelcům jako to, co tak označují
minuscule particles of undetonated explosive, confirmed as standard Russian plastic, known to the Americans as C4 and to the British as PE and to the Israelis as whatever it was known as

Všechno na to ukazovalo. (následuje výčet …) děsivý pocit provinění v osobě pana atašé;
Everything pointed to it. (…) the Labour Attache's appalling sense of guilt

Na pomezí s dalšími kategoriemi jsou případy, kdy neschopnost udržet gramatickou vazbu mění význam; pořád o palestinských teroristech:
Normally these people are low grade. Peasant kids trying to be heroes.
Obvykle tihle lidé nejsou žádný velký formát. Děti rolníků, kteří se pokoušejí o hrdinství.

Anebo vynechávka subjektu (daná snad rozhodnutím, že „Havran Gavron“ v originále je vtipné, ale česky ne) ignorující, že v kontextu pak antecedent dává přesně opačný smysl; schválně, kdopak to mluví? (Hádá se vedoucí tajné operace se šéfem, tuším celé služby:)
Tlaky na Kurtze přicházely ze dvou stran: první, vcelku primitivní, chtěl výsledky, jinak mu Miša Gavron zavře krám. Druhým byla Gavronova hrozba, že pokud se žádné výsledky nedostaví, nedokáže už dál tlumit sílící volání po vojenském zásahu. Toho se Kurtz děsil.
„Kážeš mi tu jako Angličani!“ krákal na něho svým nakřáplým hlasem během jejich častých výměn názorů.
The pressures upon Kurtz were of two kinds: the first, crudely enough, was to show progress or have Misha Gavron close his shop. The second was Gavron's threat that if no such progress was forthcoming, he would no longer be able to hold back the mounting outcry for a military solution. Kurtz dreaded this.
„You preach at me like the English!" Gavron the Rook squawked at him in his cracked voice, during one of their frequent arguments.


2. Podíváme-li se přece jen na původní text i jinde, o překladatelsko-redakční koncepci vypovídá nespočet vynechávek, volných digestování a nežádoucích záměn:

But Schulmann had a different suggestion, and a more ingenious one: (…)
Ale Schulmanna napadlo něco logičtějšího.

took the suitcase to Elke's room, which was on the ground floor, and laid it on the foot of her bed, thinking loyally that by leaving it flat he was being kinder on the clothes and records. (…) From the garden, where she was implacably breaking hard ground with a hoe, his wife had heard nothing
odnesl kufr do Elčina pokoje v přízemí a dal ho na postel, protože se domníval, že když ho položí naplocho, bude to ohleduplnější k oblečení i k deskám. (…) Jeho manželka na zahradě, kde se neúprosně probíjela tvrdou půdou, nic neslyšela

(z výčtu poděkování v úvodní Autorově poznámce)
Of the Palestinians, some are dead, others are taken prisoner, the rest presumably are for the most part homeless or dispersed. The fighting boys who looked after me in the upper flat in Sidon and chatted with me in the tangerine groves; the bomb-weary but indomitable refugees of the camps at Rashidiyeh and Nabatiyeh: from what I hear, their fate is little different from that of their reconstructed counterparts in this story.
Palestinci, kterým bych rád poděkoval, jsou zčásti mrtví, zčásti v zajetí a ostatní pravděpodobně živoří bez střechy nad hlavou nebo někam uprchli. Děkuji bojovníkům, kteří se o mě starali v bytě v Sidónu a povídali si se mnou v mandarinkových hájích; děkuji uprchlíkům v táborech Nabátíja a Rášidíja unaveným nálety. Podle toho, co slýchám, se jejich osudy liší jen málo od osudů jejich fiktivních protějšků v tomto příběhu.
(kromě jiných masakrů autorova stylu a překladatelských vsuvek, o nichž více vzápětí, bych ještě podotkl, že anglický prézens „I hear“ opět znamená spíš kumulativní předpřítomné „jsem se zprostředkovaně dozvěděl“ než „zas a znova každou chvíli se doslýchám něco nového“)

Much later, when it was too late to matter, Alexis also learned – by way of the Swedish security service, who had also formed an interest in Elke's love life – that Schulmann and his sidekick had actually produced, in the small hours while others slept, a collection of photographs of likely candidates. And that from them she had picked one out,
Mnohem později, když už na tom vůbec nezáleželo, se Alexis také dozvěděl – prostřednictvím Š védské bezpečnostní služby – že jí Schulmann a jeho pobočník skutečně někdy v době, kdy ostatní lidé spí, předložili kolekci fotografií pravděpodobných kandidátů. A Elke mezi nimi vybrala jednoho,

(Němec prezentující anglicky si nemůže vzpomenout, jak se řekne Anbau)
"Annexe," Alexis called in reply before the rest, and won restrained laughter from the knowing, and less restrained irritation from the Silesian supporters' club.
„Přístavek,“ zavolal Alexis dřív, než se ostatní vzpamatovali, a vysloužil si smích od zasvěcených a těžko ovládanou podrážděnost z klubu Slezanových příznivců.

3. Zúčastnění přece jen mají jistý kredit, ze svých lepších časů, takže se nedopouštějí úplně školáckých chyb. Ne: jen posouvají význam; všechny složky tam jsou, akorát vztah mezi nimi je jiný. Věcně asi nejvážnější je otočení smyslu jediným slůvkem

But brothers for certain and operating out of Jordan, which we knew already. (…) By then we knew who they were – West Bankers from a grape-growing village near Hebron, fled after the war of ‘67.
Ale určitě bratři a operují z Jordánska, což už jsme věděli. (…) To už jsme věděli, o koho se jedná – bydleli na Západním břehu ve vinařské vesnici poblíž Hebronu, kam utekli po válce v roce 1967.
(Tipuju, že kolem Arga by se pořád ještě našel někdo, komu kdyby přidrželi pistoli u hlavy nebo ho aspoň pozvali do televizní soutěže honorované lépe než každodenní práce, vzpomněl by si, že šestidenní válka přinesla okupaci západního břehu, do té doby spravovaného královstvím z východu, a tedy nutnost protiizraelsky naladěných rodáků přejít Jordán. Ovšem aby takovýto encyklopedický fakt propojili se svou každodenní prací, to už čekat nemůžeme.)

Dále třeba v téže souvislosti
Talmudic scholar who was mildly celebrated for his hawkish opinions regarding the rights of Palestinians on the West Bank. In a word, he believed they should have none, and said so loud and often, in stark defiance of the opinions of (…) who was of Israel's liberated left,
vykladač talmudu, těšící se mírné oblibě pro své tvrdě odmítavé stanovisko ohledně práva Palestinců na Západní břeh. Stručně řečeno se domníval, že by žádné právo mít neměli, a prohlašoval to hlasitě a často v příkrém rozporu s názorem (…) která v Izraeli patřila ke svobodomyslné levici
(Opět, odna bukva, kakaja raznica: nejde o singulárně-akuzativní právo na sebeurčení, které si tehdy dokázal představit málokdo, nýbrž plurálně-lokativní občansko-lidská práva ve srovnání i jen s arabskými občany Izraele v původních hranicích.)

A do třetice (tým Mossadu zajal nicnetušícího teroristu jedoucího autem z Turecka do Německa)
thought he had somehow contrived to forget or shed the false number plates and papers for his onward journey, till they found them to their pleasure neatly fitted into his smart black grip, under several handmade silk shirts and flashy ties, all of which they were obliged to appropriate for their own purposes, together with his fine gold watch by Cellini and his linked gold bracelet and the gold-plated charm that Yanuka liked to wear against his heart, believed to be a gift from his beloved sister Fatmeh.
mysleli, že se mu nějak podařilo zapomenout nebo odhodit cestou falešné poznávací značky a papíry, ale ke své radosti je objevili úhledně poskládané do jeho elegantního černého kufříku pod několika ručně šitými hedvábnými košilemi a třpytivými kravatami, které se cítili povinováni zabavit pro vlastní potřebu spolu s jeho parádními zlatými hodinkami od Celliniho a jeho náram ek ze zlatých článků a pozlacený amulet, který Januka s oblibou nosil na srdci, protože věřil, že je to dar od jeho milované sestry Fátimy.
Že ta „vlastní potřeba“ a doprovodné sloveso vyzní jinak v překladu než originále (použití coby falešná stopa v další části operace), se mi možná jen zdá (o podivně vyšinuté vazbě ani nemluvě); ale opět si ta překladová interpolace asyndetického originálu vybrala nejhorší možnou interpretaci: on nemá proč věřit, žádná složitá rodinná historie tam není, normálně se stýkali; že je to dar od ní, věří oni na základě svých omezených zpravodajských informací.

Nebo capsule CV jednoho agenta:
developed a literary interest, edited a magazine, and published a completely unregarded novel. His obligatory three years in the Israeli Army left him miserable, and on release he went to earth in Tel Aviv, where he attached himself to one of the intellectual weeklies that come and go like pretty girls. By the time it collapsed, Leon was writing the whole thing single-handed. Yet somehow, among the peace-obsessed, claustrophobic young of Tel Aviv, he experienced the deep reawakening of his identity as a Jew and, with it, a burning urge to rid Israel of her enemies
začal zajímat o literaturu, redigoval časopis a vydal román, jenž zcela zapadl. Po povinných třech letech v izraelské armádě se cítil prachmizerně a po propuštění zalezl do Tel Avivu, kde se připojil k jednomu z intelektuálských týdeníků, co přicházejí a odcházejí jako hezké holky. V době, kdy časopis zbankrotoval, psal už Leon veškerý obsah sám. Přesto se nějak přihodilo, že ten mírem posedlý klaustrofobický mladík v Tel Avivu pocítil, jak se někde v něm v hloubce znovu probouzí jeho židovská identita a s ní i palčivé nutkání zbavit Izrael jeho nepřátel
(Sám přece nebyl nijak pacifistický, natož klaustrofobní, jen se v takovém prostředí začal vymezovat. Young nebo youth, bába nebo sníh…)

4. Last but not least je tu obecný přístup k autorovu právem oslavovanému stylu, který, jak už jsme nemohli nevidět, je v nejlepším případě žavesový, v nejhorších zločinný. Ale zjišťuju, že to by mi zabralo nejméně tolik času a snad i místa jako předchozí tři čtvrtiny; takže zas jindy, jestli ne jinde.
Já nejsem s to si ten význam přepnout a kudrlinku rozplést.
no, to 'alespoň' smysl nedává - zjevně má být něco jako "právě tak akorát, aby se ještě" (a variace téhož)
(A jinak Drosselstrasse je jaksi z podstaty věci ulice, nikoli čtvrť, a když už vidím předlohu - z překladu není zjevné, kterým směrem to ta čtvrthodina má být, tj. jestli je kancelář v diplomatické čtvrti, a nebo v politickém mumraji Bonnu... on so many levels!)
JVjr Dobrý den, servere Oko-une,  tak jste mě konečně dostali
And now for something completely different
Dává vám tohle smysl (čistě z hlediska toho příslovce)?

Drosselstrasse v Bad Godesbergu [byla] jen další tichou diplomatickou čtvrtí uprostřed zeleně, vzdálenou od politického mumraje Bonnu alespoň tak daleko, aby se člověk za čtvrt hodiny stihl dopravit autem do kanceláře.

(Zdroj a kontext, ale asi fakt víc není potřeba.) Nápověda, ale nečíst hned: the Drosselstrasse in Bad Godesberg had been just another leafy diplomatic backwater, about as far from the political turmoils of Bonn as you could reasonably get while staying within fifteen minutes drive of them.

Nakonec hádám, že to nemělo být "alespoň" v běžném smyslu "nejméně", ale "– aspoň" ve smyslu "totiž, vlastně [jenom]"; ale fakt jsem si tu kudrlinku musel drahnou chvíli rozplétat.